اجازه کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در تاریخ 06 شده است صدور اجازه کار در ترکیه که قبلاً از سوي چندین مرکز ارائه میشد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد. براساس قانون شماره 4817 سه نوع اجازه کار در ترکیه پیش بینی شده است. این گروهها شامل اجازه کار در ترکیه مدت دار و نا محدود براي کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد.
برا اساس قوانین کشور ترکیه و قانون خارجیان در ترکیه می توانند از اجازه کار در ترکیه بصورت مدت دار و نامحدود به شرط بجا آوردن شرایط مورد نیاز، می باشد. مدت اعتبار اجازه کار در ترکیه بصورت مدت دار بر اساس قرار داد کار یک ساله بوده و براي کار در محل کار مشخص و حرفه خاصی صادر می گرد. پس از پایان یکسال اجازه کار در ترکیه براي همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می گردد. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.

اجازه کار در ترکیه

در صورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال بصورت مداوم در اقامت در ترکیه را داشته و شاغل باشد، اجازه کار در ترکیه دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیایی صادر می شود. براي خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت در ترکیه داشته و نیز در صورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد. شرایط اعطاء اجازه کار در ترکیه استثنائی با قانون محدود شده است.

اجازه کار در ترکیه برای این دسته افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت. خارجیان براي اخذ اجازه کار در ترکیه از کشور متبوعشان و یا کشور محل اقامتشان می توانند به نمایندگی هاي جمهوري ترکیه درآن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگی هاي خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارك لازم از سوي کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل داده می شود.پس از صدور اجازه کار در ترکیه توسط وزارت کار، متقاضی می بایست ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزاي کار ترکیه دریافت کند.

درصورتیکه متقاضیان اجازه کار در ترکیه داراي اقامت در ترکیه حداقل شش ماهه باشند، شخصاً و یا کارفرمایشان می تواند مدارك لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. هم چنین در این صورت نیازي به اخذ ویزاي کاري ترکیه پس از تأیید اجازه کار موجود نمی باشد. براي تمدید اجازه کار در ترکیه دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می بایست به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به پرونده متقاضی رسیدگی کرده و و نتیجه را ابلاغ نماید. ولی در صورتیکه مدراکی ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز تمدید خواهد شد.

وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید. پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد و یا آن را رد کند. درصورتیکه وزارت درخواست متقاضی را به تأیید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه در خارج از کشور مراجعه کرده باشند می بایستی ویزاي کار از همان محل دریافت داشته و و به اداره اتباع خارجی در تکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که از داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیماً می توانند به اداره اتباع خارجی در اداره پلیس آن استان مراجعه نمایند.

در صورتیکه درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید. در صورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید.

اخذ اجازه کار در ترکیه از طریق ثبت شرکت:

با ثبت شرکت در ترکیه سهامداران شرکت میتوانند تقاضای اجازه کار در ترکیه و اقامت در ترکیه نمایند. این اجازه کار در ترکیه و دفترچه اقامت در ترکیه هر سال به شرط حائز بودن شروط لازم قابل تمدید است و صاحب آن در صورت دارا بودن شرایط لازم پس از 5 سال میتواند تقاضای تابعیت ترکیه را نماید.

اخذ اجازه کار در ترکیه از طریق استخدام در یک شرکت ترک:

با استخدام در یک شرکت ترک فرد خارجی میتواند اجازه کار در ترکیه بصورت یک ساله و به تبع آن دفترچه اقامت در ترکیه دریافت نماید. این شرکت ترک باید شروط لازم برای این استخدام را دارا باشد. شرکت ترک باید در ازای استخدام هر خارجی 5 پرسنل رسمی شهروند ترکیه را در استخدام داشته باشد و سرمایه تادیه شده شرکت حداقل باید 100.000 لیر ترک باشد. در پایان یک سال، این اجازه کار در ترکیه بصورت دو سال دیگر نیز تمدید میشود. در پایان سه سال نیز اجازه کار در ترکیه برای فرد تا سه سال دیگر تمدید خواهد شد. در پایان سال ششم فرد میتواند تقاضای اجازه کار در ترکیه بصورت نامحدود نماید. همچنین اتباع خارجی که بیش از 5 سال بطور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار در ترکیه بصورن نامحدود , تابعیت ترکیه و به تبع آن پاسپورت دوم نمایند.

اجازه کار در ترکیه بصورت مستقل:

اتباع خارجی که حداقل 5 سال بطور مستمر و قانونی در ترکیه اقامت داشته اند میتوانند تقاضای اجازه کار مستقل نمایند. در اعطای این نوع از اجازه کار آنچه که در ارزیابی مسئولین امر مهم است، سودمند بودن فعالیت شغلی فرد برای اقتصاد ملی کشور است.

اجازه کار در ترکیه