اجازه کار در ترکیه

خانه / اجازه کار در ترکیه

اجازه کار در ترکیه

آخرین قانون مربوط به اشتغال خارجیان در ترکیه در تاریخ 06 شده است صدور اجازه کار که قبلاً از سوي چندین مرکز ارائه میشد، تنها از یک مرکز انجام پذیرد. براساس قانون شماره 4817 سه نوع اجازه کار پیش بینی شده است. این گروهها شامل اجازه کار مدت دار و نا محدود براي کارکنان وابسته و کارکنان مستقل و موارد استثنائی می باشد.
برا اساس قانون خارجیان در ترکیه می توانند از اجازه کار مدت دار و نامحدود به شرط بجا آوردن شرایط مورد نیاز، می باشد. مدت اعتبار اجازه کار مدت دار بر اساس قرار داد کار یک ساله بوده و براي کار در محل کار مشخص و حرفه خاصی صادر می گرد. پس از پایان یکسال اجازه کار براي همان شغل و محل کار تا سه سال دیگر تمدید می گردد. پس از سه سال نیز این مجوز تا شش سال می تواند تمدید گردد.

اجازه کار در ترکیه

در صورتیکه یک تبعه خارجی حداقل هشت سال بصورت مداوم در ترکیه اقامت داشته و شاغل باشد، اجازه کار دائم بدون در نظر گرفتن شرایط اشتغال در ترکیه و نیز بدون محدودیت جغرافیایی صادر می شود. براي خارجیانی که حداقل پنج سال در ترکیه به صورت بلاانقطاع اقامت داشته و نیز در صورتیکه در این مدت پیش کارفرمائی اشتغال نداشته باشند مجوز اشتغال مستقل صادر می گردد. شرایط اعطاء مجوز کار استثنائی با قانون محدود شده است.

اجازه کار این افراد از کارکنان مستقل و وابسته متمایز بوده و از نظر زمان محدودیت نخواهد داشت. خارجیان براي اخذ مجوز کار در ترکیه از کشور متبوعشان و یا کشور محل اقامتشان می توانند به نمایندگی هاي جمهوري ترکیه درآن کشور مراجعه کنند. پس از تکمیل پرونده، درخواست مذکور توسط نمایندگی هاي خارج از کشور به وزارت کار و امور اجتماعی ترکیه ارسال خواهد شد. ظرف سه روز از زمان ارائه درخواست متقاضی اشتغال در ترکیه به نمایندگی خارج از کشور، مدارك لازم از سوي کارفرما به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل داده می شود.پس از صدورا جازه کار توسط وزارتا کار، متقاضی می بایست ظرف نود روز به نمایندگی خارجی ترکیه مراجعه و ویزاي کار ترکیه دریافت کند.

درصورتیکه متقاضیان اجازه کار داراي اقامت حداقل شش ماهه باشند، شخصاً و یا کارفرمایشان می تواند مدارك لازمه را به وزارت کار تحویل نماید. هم چنین در این صورت نیازي به اخذ ویزاي کاري ترکیه پس از تأیید اجازه کار موجود نمی باشد. براي تمدید اجازه کار دو ماه پیش از پایان مدت اعتبار آن می بایست به وزارت کار مراجعه شود. وزارت کار مکلف است که حداکثر ظرف نود روز به پرونده متقاضی رسیدگی کرده و و نتیجه را ابلاغ نماید. ولی در صورتیکه مدراکی ناقص باشد این مدت پس از تکمیل پرونده تا نود روز تمدید خواهد شد.

وزارت کار می تواند از منابع امنیتی در مورد شخص مورد نظر تحقیق نماید. پس از پایان کار بررسی پرونده، وزارت کار می تواند درخواست را بپذیرد و یا آن را رد کند. درصورتیکه وزارت درخواست متقاضی را به تأیید برساند، متقاضیانی که از دفاتر نمایندگی ترکیه در خارج از کشور مراجعه کرده باشند می بایستی ویزاي کار از همان محل دریافت داشته و و به اداره اتباع خارجی در تکیه مراجعه نمایند و متقاضیانی که از داخل ترکیه مراجعه کرده اند مستقیماً می توانند به اداره اتباع خارجی در اداره پلیس آن استان مراجعه نمایند.

در صورتیکه درخواست اشتغال در ترکیه رد شده باشد، متقاضی می تواند ظرف سی روز پس از ابلاغ نتیجه درخواست تجدید نظر کرده و به نتیجه اعتراض نماید. در صورتیکه وزارت کار به اعتراض پاسخ منفی دهد، متقاضی می تواند به دادگاه شکایت نماید.

 

 

اجرا شده توسط:
همیار وردپرس پشتیانی آنلاین