نظام مالیاتی ترکیه

– مالیات مستقیم
– مالیات غیر مستقیم
انواع تشویق هاي مالیاتی:
1. در کشور ترکیه بر اساس منطقه و نوع محصول و میزان سرمایه گذاري، انواع تشویقی که سرمایه گذار دریافت
می کند متفاوت است.
2. میزان مالیات بر واردات در کشور ترکیه بر اساس جدول شماره تعرفه کالاها و باتوجه به نوع کالاها متفاوت
می باشد.
3. کالاهاي در گردش آزاد را می توان از مناطق آزاد و بدون هرگونه پرداخت حقوق گمرکی به ترکیه یا به
کشورهاي عضو اتحادیه اروپا فرستاد. علاوه بر این، بدون عوارض گمرکی کالا از مبدأ کشور سوم در ورود به
مناطق آزاد و خروج به کشور هاي ثالاث استفاده شود.
4. از آنجاکه کالاهاي فروخته شده از ترکیه به مناطقب آزاد منوط به قوانین صادرات است کاربران منطقه آزاد
می توانند کالا و خدمات را از ترکیه بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خریداري کنند. کالاهایی که از کشورهاي خارجی در مناطق آزاد به فروش می رسند از پرداخت عوارض گمرکی، تعرفه ها و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند،
چون مالیات مربوط به آنها جهت تسهیلات مالی در مرحله واردات پرداخت شده است.
5. براي کسب آخرین اطاعات به وب سایت ذیل مراجعه فرمایید:
www.gib.gov.tr

نظام گمرکی ترکیه

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه کنید.