اقامت در ترکیه

قوانین ورود و اقامت در ترکیه:

لازم است هموطنان عزیز در هنگام ورود به مبادي ورزي کشور ترکیه، دقت نمایند که گذرنامه آنان ممهور به مهر ورود آن کشور شده باشد، لازم به ذکر است حتی در صورت سهل انگاري پلیس مرزي ترکیه، صاحب گذرنامه از نظر مقامات ذي صلاح کشور ترکیه، متهم به عبور غیر مجاز بوده، عواقب این امر متوجه وي خواهد بود.

در حال حاضر اتباع ایرانی بدون اخذ روادید می توانند به ترکیه مسافرت نمایند و به مدت حداکثر 3 ماه در این کشور اقامت تر کیه داشته باشند. سفر به این کشور از طریق وسایل نقلیه زمینی (اتوبوس و قطار) و هواپیما امکان پذیر می باشد. تأکید می شود در صورت مسافرت از راه زمینی با تورها و اتوبوس هاي متعلق به شرکت هاي معتبر مسافرت نموده و به توصیه هاي امنیتی توجه نمائید.

حضور بیش از سه ماه در ترکیه، مستلزم اجازه رسمی از مقامات و تمدید مدت اقامت می باشد. از این رو اقامت ترکیه بیش از حد مجاز جریمه و حتی اخراج را به همراه خواهد داشت.

با توجه به لغو روادید میان جمهوري اسلامی ایران و کشور ترکیه، در صورت عزیمت به صورت عبوري (ترانزیت) از آن کشور، طبق کنوانسیون وین، مأمورین مرزي ترکیه مجاز نمی باشند به بهانه جعلی بودن روادید کشور مقصد، اتباع ایرانی را بازداشت و یا بازجوئی نمایند. بدیهی است در صورت برخورد با این گونه موارد، می بایست موضوع را به نزدیکترین نمایندگی جمهوري اسلامی ایران در ترکیه منعکس نمائید تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.

شکایات دریافتی توسط نمایندگی کشورمان در ترکیه حاکی است که پلیس فرودگاه یا نوار مرزي به بهانه جعلی بودن گذرنامه یا امهار گذرنامه مسافرین، برخوردهاي نامناسبی با ایشان نموده است. در صورت وقوع موارد مشابه ضروري است در اسرع وقت مراتب را به نزدیکترین نمایندگی جمهوري اسلامی ایران گزارش دهید تا رسیدگی نمایند.

 

اقامت در ترکیه