اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه

اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه اش افزوده می شود. 11 درصد از / تولیدات فراوان کشاورزي ترکیه در سال 2005 رتبه هفتم جهان را بدست آورد و در سال 2006 براي 2 مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوي و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداري، حمل و نقل و ارتباطات دارد.

7 درصد را در سالهاي 2004 و 2005 به / 8 درصد و 4 / در سال هاي اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد 9 دست آورده است. اقتصاد در حال رشد ترکیه از ترکیب صنایع و بنگاه هاي تجاري مدن، در کنار کشاورزي سنتی تشکیل شده است. با وجود رشد سریع بخش خصوصی، دولت هم چنان در بخش هاي بانکداري، صنایع، حمل و نقل و ارتباطات نقش اساسی را ایفا می کند. بطور کلی پنج بخش صعت، کشاورزي، معدن، توریسم و خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ترکیه نقش اساسی را ایفا می کند. ترکیه در سه دهه گذشته، سریع ترین رشد اقتصادي را در میان کشورهاي اروپایی داشته است.

از سال 2000 میلادي، دولت یک برنامه اقتصادي منسجم با هدف کاهش تورم و ارتقاي استاندارد هاي زندگی براي همه اقشار جامعه را بنا نهاد. این برنامه با حمایت صندوق بین المللی پول با سه محور اساسی زیر آغاز شد:

  •  تعدیل مالی
  •  اصلاحات ساختاري- سیاست هاي نرخ ارز هماهنگ و سازگار با سیاست هاي درآمدي

 

اقتصاد ترکیه