نظام گمرکی ترکیه

نظام گمرکی ترکیه

ترکیه در اول ژانویه 1996 به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست. بدنیال این الحاق نظام جدید صادرات و واردات ترکیه در هشت فصل شامل لیست حدود 18000 قلم کالا می باشد و با 8 تا 12 رقم در نظام گمرکی ترکیه هماهنگ شناسایی می شوند. دولت ترکیه در نتیجه قرار داد اتحادیه و نظام گمرکی ترکیه، حقوق گمرکی را براي اعضا به صفر رساند.

نظام گمرکی ترکیه
6/ 10 درصد به 3 / -2 نرخ حقوق گمرکی براي صادرات و واردات ترکیه از کشور ثالث را (خارج از اتحادیه اروپا) بطور متوسط 8 درصد تقلیل داد.
اگرچه ترکیه هنوز بعضی از اقلام و محصولات حساس را مستثنی کرده است و تعرفه هاي این اقلام عموماً بالاتر از تعرفه هاي گمرکی مشترك است، با این حال تعرفه هاي این اقلام را نیز هماهنگ با عوارض واردکنندگان کالا به ترکیه باید مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند.
محاسبه می شود و واردکنندگان هم چنین مشمول CIF -4 در ترکیه عوارض واردات منحصراً به قیمت هاي به اضافه نرخ عوارض و هرگونه کارمزد دیگري که CIF پرداخت مالیات ر ارزش افزوده بر اساس قیمت هاي قبل از ترخیص کالا از گمرك وضع شده است تا سقف 23 % می باشند.
بیشتر تولیدات صنعتی داراي نرخ کارمزد 15 % هستند. مالیات بر ارزش افزوده هم چنین از واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند، اخذ می شود.
کالاهاي سرمایه اي، بعضی از مواد خام، صادرات و واردات ترکیه برای مؤسسات و شرکت هاي دولتی و محصولاتی که براي سرمایه گذاري در ترکیه در زمینه هایی که دولت آنها را به عنوان مشوق سرمایه گذاري در ترکیه در نظر گرفته، از پرداخت کارمزد هاي واردات معاف هستند. در حال حاضر، یک وارد کننده براي واردات تمامی کالاهاي مورد نظر تنها به یک شماره مالیاتی نیاز دارد.
لازم به ذکر است که ترکیه عضو سازمان جهانی تجارت بوده و سیستم و نظام گمرکی ترکیه خود را تحت الزامات آن سازمان نیز تنظیم می کند.
با توجه به توافقات به عمل آمده بین کشور ترکیه و جامعه اروپا، حقوق گمرکی، کدهاي تعرفه هاي گمرکی و شرح کالاهاي مختلف مطابق با مقررات تعریف شده شوراي جامعه اروپا بوده و نرخ هاي تعرفه نیز مطابق با تعرفه هاي و از ابتداي سال 1998 معتبر می باشد.

موانع تعرف هاي و غير تعرفه اي نظام گمرکی ترکیه

همانگونه كه اشاره شد در حال حاضر تركيه در طبقه بندي كالاها از سيستم هماهنگ جدول تعرفه ها به سه ستون تقسيم شده است:

نرخ هاي دولت كامله الوداد EU – و اتحاديه اروپايي EFTA -نرخ هاي تعرفه مربوط به كشورهاي عضو موافقت نامه تجارت آزاد اروپا در محدوده بين صفر تا 25 MEN نرخ هاي تعرفه ،MFN duties عوارض صندوق مسكن نرخ هاي دولت كامله الوداد MFN – درصد براي بخش عمده اي ازكالاهاي مورد استفاده قرار گيرد.نرخ هاي بالاي 15 درصد براي نهاد ههاي صنعتي است.

نفت، هم چنين محصولات شيميايي آلي و محصولات صنعتي مشمول با آزادسازي واردات و برداشتن محدوديت هاي مقداري و مجوزهاي واردات، مي توان نظام گمرکی تركيه را در رديف آزادترين نظام هاي وارداتي در بين كشورهاي در حال توسعه قلمداد كرد.

محصولات كشاورزي يا محصولات غذايي فرآوري شده و در كنار آنها دخانيات (با تعرفه 117 درصد) كلا داراي تعرفه هاي بالاي 25 درصد هستند.

كاهش موقتي حقوق و عوارض گمرك واردات بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي در مورد ورود نفت خام (براي پالايش) نهاده هاي صنعتي، ماشين آلات و كالاهاي سرمايه اي براي استفاده در صنعت منسوجات و واردات آهن و فولاد و صنايع شيميايي براي دريافت كنندگان مشوق هاي سرمايه گذاري با صدور گواهي نامه هاي تشويق قابل دسترسي است.

ابرازهاي تشويق را قوانين و مصوبات مربوط مشخص كرد هاند و در روزانه رسمي منتشر مي شود. معاونت خزانه داري و تجارت خارجي مسووليت اقدام و سرپرستي برنامه هاي تشويقي را بر عهده دارد.

ابزارهاي شبه تعرفه اي هزينه هاي اضافي عوارضي صندوق مسكن داراي نرخ هاي مشخصي است.عوامل اصلي در نظر گرفته شده در تعيين پرداخت هاي عوارض صندوق،مربوط به جايگزيني سياست هاي قبلي كنترل واردات از طريق سهميه بندي و محدوديت هاي مقداري است كه به منظور كاه ش مشكلات تراز پرداخت ها،كنترل افزايش بيش از حد قيمت ها،برقراري موازنه بين سطح قيمت هاي داخلي و خارجي و هم چنين،ايجاد درآمد براي صندوق مسكن انجام مي گيرد.

اقدامات و محدوديت هاي كمي. كشور تركيه سيستم اخذ مجوز براي واردات را از 17 ژانويه 1990 منسوخ اعلام كرده است. بنابراين،واردات تمامي كالاها (به استثناي كالاهاي منتخب و كالاهاي ممنوع) آزاد است. -واردات تجهيزات مربوط به مخابرات،نيازمند موافقت قبلي مسوولان و مقامات پست و تلگراف و تلفن تركيه است.

-درمورد واردات كالاهاي حساس نيز اجازه واردات لازم است .درمورد شير خشك كنترل واردات براي حمايت از توليد داخلي در مقابل نوسانات قيمت هاي جهاني انجام مي گيرد.

-طيق پروتكل مونترال،در ارتباط با از بين رفتن لايه اوزون،واردات مواد و اشياي تهديدكننده و از بين برنده لايه اوزون ممنوع است.

-واردات پودرهاي انرژي زا، مواد منفجره،فيوزها و چاشني ها انفجاري و انواع مهمات ممنوع است. 5-اقدامات فني،مطابقت گواهي هاي استاندارد با استانداردهاي كيفيت،هم چنين،گواه يهاي بهداشت براي محصولات دارويي،دا م و محصولات دامي،گياه انواع كود، محصولات غذايي فرآوري شده،وسايل برقي خانگي، انواع مختلف ابزار و ماشين آلات،تاير و قطعات وسايل نقليه موتوري،راديو و تلويزيون،تجهيزات مربوط به توزين و محصولات فلزي و آهني.

-واردات محصولات غذايي، دارويي،دامپزشكي،محصولات كشاورزي،تغذيه دام و زل سنگ مشمول كنترل كيفيت مي شوند.

تعرفه هاي ترجيحي تحت موافقت نامه هاي تجاري.براساس پروتكل تعرفه هاي ترجيحي مورخ 17 فوريه 1992 بين اعضاي سازمان همكاري اقتصادي اكو تركيه تعرفه هاي خود را براي كالاهاي زير به ميزان 10 درصد كاهش داده است: حنا و ساقه هاي گياهي،سنگ مرمر، محصولات دارويي، پاك كننده ها و شوينده ها،انواع چرم،كاغذ و مقوا، پم پهاي سانتريفوژ (گريز از مركز براي مواد مايع) كمپرسورها و انواع لوازم و تجهيزات ورزشي.

براساس موافقت نامه گمركي بين تركيه و اتحاديه اروپايي،تركيه حقوق و عوارض گمركي براي بعضي كالاها (مواد خام) را به ميزان 10 درصد كاهش مي دهد،اين كاهش طي ي ك دوره زماني بالاي 20 سال انجام مي شود و درمورد ساير گروه هاي كالايي (محصولات شيميايي،آهن و فولاد،منسوجات و محصولات كشاورزي)نيز بين 5 تا 10 درصد كاهش در طي يك دوره زماني 22 ساله موردنظر مشمول كاهش ( EFTA ) است كه از سال 1973 آغاز شده است،ضمنا واردات از كشورهاي عضو موافق تنامه تجارت آزاد اروپا

1) نكات عمومي

و تركيه)از اول ژانويه ( EC ) در سال 1998 سياست واردات تركيه،به دنبال پيوستن اين كسور به اتحاديه گمركي بين جامعه اروپا1996 )و براساس نظام واردات جديد شكل گرفته است. در نظام واردات سال 1998 ،تعداد 10 ليست درارتباط با مقررات و حقوق گمركي و 18 ابلاغيه رسمي در رابطه با نحوه سفارش ها و تهيه كالا توسط بخش عمومي و ه مچنين،در رابطه با مقررات مربوط به بهداشت و سلامت ي انسان و دام،حفاظت از محيط زيست و حقوق مصرف كننده به چشم مي خورد.

موارد فوق الذكر به شرح زير خلاصه مي گردند:

-باتوجه به توافق هاي بعمل آمده بين كشور تركيه و جامعه اروپا،حقوق گمركي،كدهاي تعرفه هاي گمركي و شرح كالاهاي ( CCT ) مختلف،مطابق با مقررات تعريف شده شوراي جامع ه اروپا بوده و نرخ هاي تعرفه نيز مطابق با تعرفه هاي گمركي مشتركي بوده و از ابتداي سال 1998 معتبر مي باشد.

-همانند نرخ هاي تعرف ههاي گمركي مشترك كه توسط جامعه اروپا در مورد كشورهاي ثالث اعمال م يشود (و اين نرخ از اول ماه هفتم سال 1998 معتبر است )لذا يك ستون اضافي نيز در نومانكلاتور(طبقه بندي كالاها)مركب يا به صورت زيرنويس در نظر گرفته 5 مصوبه سال 1996 نظام واردات تركيه نيز مورد تجديد نظر قرار گرفته و ي ك -4-3- شده و بر اين اسا س ليست هاي شماره 2 ستون اضافي براي محصولات بين فصل هاي 1 تا 24 براي كشورهاي ثالث مورد استفاده قرار گرفته است.

2) محصولات صنعتي

-مقررات مربوط به محصولا ت صنعتي در ليست شماره 2 نظام واردات تركيه آمده است.

براي ( EFTA ) و كشورهاي عضو سازمان تجارت آزاد اروپا ( EC ) با به انجام رسيدن اتحاد گمركي، نر خهاي حمايتي جامعه اروپا 5 درصد / واردات محصولات صنعتي از تركيه كلا حذف شده است .درضمن،متوسط نرخ هاي تعرفه براي واردات از كشور ثالث به 3 رسيده است.در نتيجه،اختلاف بين متوسط نرخ هاي حمايتي تركيه و جامعه اروپا در سال 1998 به خاطر نر خهاي بالاتري است كه توسط تركيه روي واردات تعداد محدودي از محصولات با مبداء كشورهاي ثالث اعمال مي شود.

– با نايل شدن به اهداف صنعتي، حقوق گمركي واردات كالاها ي حساس از كشور ثالث(با كدهاي نظام هماهنگ 7207 )تا 25 درصد 2 درصد به / از 3 ( EFTA ) و افتا ( EU ) كاهش خواهد يافت.به عبارت ديگر، حقوق گمركي براي كشورها،با مبداء اتحاديه اروپا 1/4 درصد كاهش خواهد يافت.

گاز طبيعي و لامپ هاي لوله اي تلويزيون هاي رنگي كه در نظام واردات سال 1997 جزو ليست شمار ه 6 بودند،به ليست شماره 2 اعمال مي شود. ( CCT ) منتقل شده اند كه در خصوص اين كالاها نيز نرخ هاي تعرفه هاي گمركي مشترك

-همانند سيستم شناور اتحادي ه اروپا،ترتيبي اتخاذ شده است تا عوارض گمركي براي واردات قطع ي محصولات صنعتي مذكور به صورت شناور باشد.

-حقوق گمركي براي محصولاتي مانند تجهيزات الكترونيكي و قطعات و ملحقات آن و مدارهاي الكترونيكي كه داراي درجات و همانند اتحاديه و اروپايي كاهش ( WTO ) متفاوتي از فن آوري هستند،طبق برنامه زمان بندي شده توسط سازمان جهاني تجارت مي يابد.

براي 556 محصول اعلام شده است .اين نرخ ها در چارچوب ( LCD ) -نرخ هاي ترجيحي اعطا شده به 50 كشور كمتر توسعه يافته موافقت نامه كنفرانس وزيران سازمان جهاني تجارت در سنگاپور،با هدف گسترش و تسهيل شرايط دسترسي بازار براي كشورهاي كمتر توسعه يافته در نظر گرفته شده است.

3)محصولات كشاورزي

نرخ هاي حمايتي محصولات كشاورزي مطابق با الزامات و تعهدات سازمان تجاري براي سال 1998 مي باشد.

-عوارض گمركي براي واردا ت محصولا كشاورزي از قبيل خربزه، هندوانه،بادام و مركبات در حدود الزامات سازمان جهاني تجارت افزايش يافته است.

-عوارض گمركي انواع گوشت و دام زنده براي حفظ تعادل و برقراري توازن بين بازار داخلي و بازار خارجي افزايش يافته است.

-با در نظر گرفتن نيازهاي بخش صنعتي و بازار داخلي و با هدف پشتيباني و حمايت از صادرات، عوارض گمركي واردات محصولات مختلف (تن ماهي،روغن تخم برز ك براي مصارف فني و صنعتي،عسل و مربا مورد استفاده در بيماري هاي ديابتي) كاهش يافته اند. و تركيه، ، 44 درصد از عوارض مذكور براي واردات محصولات ( EFTA ) -به موجب موافقت نامه بي ن كشورهاي افتا كاهش پيدا كرده است. ( EFTA ) دريايي(ماهيگيري و شيلات)از كشورهاي عضو افتا

4)محصولات كشاورزي فرآوري شده

1 شوراي همكاري،دومين كاهش 30 درصدي در زيرمجموع ه كشاورزي براي واردات انواع / -در جهت اجراي مفاد مصوبه شماره 95 ماكاروني و اسپاگتي،محصولات قنادي و بيسكويت بعمل آمده است. درنتيجه اين كاهش،متوسط نرخ هاي حمايتي براي محصولات كشاورزي فرآوري شده در نظام واردات تركيه در سال 1998 آمده و و 33 درصد براي كشورهاي ثالث است. ( EFTA ) و سازمان تجارت آزاد اروپا ( EU ) حدود 13 درصد براي اتحاديه اروپايي است.

CCT گمرکی مشترك براي کسب آخرین اطلاعات به وب سایت ذیل مراجعه فرمایید:
www.gumrukticaret.gov.ir