نظام گمرکی ترکیه

خانه / نظام گمرکی ترکیه

ترکیه در اول ژانویه 1996 به اتحادیه گمرکی اروپا پیوست. بدنیال این الحاق نظام جدید واردات در هشت فصل شامل
لیست حدود 18000 قلم کالا می باشد و با 8 تا 12 رقم در نظام هماهنگ شناسایی می شوند. دولت ترکیه در نتیجه
قرار داد اتحادیه گمرکی:
حقوق گمرکی را براي اعضا به صفر رساند.
6/ 10 درصد به 3 / -2 نرخ حقوق گمرکی براي واردات از کشور ثالث را (خارج از اتحادیه اروپا) بطور متوسط 8
درصد تقلیل داد.
-3 گرچه ترکیه هنوز بعضی از اقلام و محصولات حساس را مستثنی کرده است و تعرفه هاي این اقلام عموماً بالاتر
از تعرفه هاي گمرکی مشترك است، با این حال تعرفه هاي این اقلام را نیز هماهخنگ با عوارض واردکنندگان
کالا به ترکیه باید مالیات بر ارزش افزوده نیز بپردازند.
محاسبه می شود و واردکنندگان هم چنین مشمول CIF -4 در ترکیه عوارض واردات منحصراً به قیمت هاي
به اضافه نرخ عوارض و هرگونه کارمزد دیگري که CIF پرداخت مالیات ر ارزش افزوده بر اساس قیمت هاي
قبل از ترخیص کالا از گمرك وضع شده است تا سقف 23 % می باشند.
-5 بیشتر تولیدات صنعتی داراي نرخ کارمزد 15 % هستند. مالیات بر ارزش افزوده هم چنین از واردات کالاهایی
که در داخل تولید می شوند، اخذ می شود.
-6 کالاهاي سرمایه اي، بعضی از مواد خام، واردات مؤسسات و شرکت هاي دولتی و محصولاتی که براي سرمایه
گذاري در زمینه هایی که دولت آنها را به عنوان مشوق سرمایه گذاري در نظر گرفته، از پرداخت کارمزد هاي
واردات معاف هستند. در حال حاضر، یک وارد کننده براي واردات تمامی کالاهاي مورد نظر تنها به یک شماره
مالیاتی نیاز دارد.
لازم به ذکر است که ترکیه عضو سازمان جهانی تجارت بوده و سیستم گمرکی خود را تحت الزامات آن سازمان
نیز تنظیم می کند.
با توجه به توافقات به عمل آمده بین کشور ترکیه و جامعه اروپا، حقوق گمرکی، کدهاي تعرفه هاي گمرکی و شرح
کالاهاي مختلف مطابق با مقررات تعریف شده شوراي جامعه اروپا بوده و نرخ هاي تعرفه نیز مطابق با تعرفه هاي
و از ابتداي سال 1998 معتبر می باشد. CCT گمرکی مشترك
براي کسب آخرین اطلاعات به وب سایت ذیل مراجعه فرمایید:
www.gumrukticaret.gov.ir

اجرا شده توسط:
همیار وردپرس پشتیانی آنلاین