سیستم بانکی در ترکیه

سیستم بانکی در ترکیه

سیستم بانکی در ترکیه بر اساس اصول بازار آزاد مالی فعالیت می کند. نرخ هاي بهره توسط بازار تعیین می شود و بانک مرکزي در این امر دخالت نمی کند ولی نرخ وام به بانک هاي تجاري که توسط بانک مرکزي اعطا می شود بر نرخ بازار تأثیر گذار است.

بانک های ترکیه همانند سایر بانک هاي خارجی در رقابت با یکدیگر به سر می برند و براي اعطاي وام به مشتریانشان به رقابت می پردازند. معمولاً نرخ بهره ي بانکی با توجه به نرخ تورم در تغییر است. در حال حاضر نرخ بهره ي واقعی در ترکیه در مقام دوم جهان قرار دارد. به عبارتی بیشترین بهره در جهان پس از نیوزلند در ترکیه پرداخت می شود. سپرده گذاري در بانک هاي دولتی در ضمانت صد در صدي دولت ترکیه می باشدو سپرده ها در بانک هاي خصوصی تا سقف ده هزار لیر(معادل 9 هزار دلار) داراي تضمین دولتی می باشند. برخی از شعب بانکهاي خارجی در ترکیه عملاً با اتباع ایرانی کار نمی کنند و به دلیل برخی تصمیمات داخلی و یا بخشنامه اي که از طرف مدیریت بانکشان صادر شده است، به ایرانیان ارائه خدمت نمی کنند. لذا به اتباع ایرانی توصیه می شود که در بانک هاي دولتی و یا خصوصی با مالکیت ترك، حساب باز کرده و با این بانک ها ارتباط برقرار کنند.

 

سیستم بانکی در ترکیه